OUG 159 din 1999 actualizata la 26 iunie 2009 privind infiintarea C.N. "Loteria Romana"S.A.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 159 din 21 octombrie 1999

privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.

Text în vigoare începând cu data de 26 iunie 2009

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 26 iunie 2009.

Act de bază

#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999

Acte modificatoare

#M1: Legea nr. 288/2001

#M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005*, respinsă prin Legea nr.252/2006 (#M3)

#M3: Legea nr. 252/2006

#M4: Decizia Curţii Constituţionale nr. 691/2007

#M5: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009

Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 nu mai sunt de actualitate.

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN

NOTE:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001 (#M1).

2. Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate asupra Statutului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. prin art. 32 lit. b) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 (#M5). Reproducem mai jos aceste prevederi.

#M5

"ART. 32

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

[...]

b) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, Statutul Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. modificându-se în mod corespunzător;"

#B

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

ART. 1

(1) Se înfiinţează Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., denumită în cele ce urmează Loteria Română, prin reorganizarea Regiei Autonome "Loteria

Naţională", care se desfiinţează la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.

#M3

(2) Loteria Română este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, care se organizează şi

funcţionează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

#B

(3) Loteria Română funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, având ca obiect activităţi de interes public naţional, în scopul realizării

cadrului organizat pentru desfăşurarea de jocuri de noroc admise de lege şi obţinerii de fonduri destinate finanţării unor obiective de interes public naţional.

ART. 2

Sediul Loteriei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a

acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor cerute de lege.

ART. 3

(1) La înfiinţare Loteria Română are în subordine unităţi fără personalitate juridică, care sunt prevăzute în anexa A la statut.

(2) Loteria Română îşi constituie sucursale, reprezentanţe, centre de lucru, agenţii şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate, unităţi fără personalitate juridică,

înfiinţate prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.

ART. 4*)

(1) Patrimoniul Loteriei Române se constituie prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Regii Autonome "Loteria Naţională", conform bilanţului

contabil la data de 30 iunie 1999. La data reorganizării Regia Autonomă "Loteria Naţională" nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura

celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.

(2) Loteria Română este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Loteria Naţională", cu excepţia bunurilor deţinute cu alt titlu.

(3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Naţională" trec în proprietatea Loteriei Române la data înmatriculării acesteia la

oficiul registrului comerţului.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Loteria Română preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Loteria Naţională".

(5) Creditele contractate, cu garanţie guvernamentală, de către Regia Autonomă "Loteria Naţională" de la parteneri externi îşi menţin statutul juridic şi vor fi

rambursate de către Loteria Română, Guvernul României garantând în continuare aceste credite în condiţiile iniţiale.

#CIN

*) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 691/2007 (#M4), a constatat că dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999

sunt neconstituţionale în măsura în care se aplică bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Naţională" care sunt proprietatea

persoanelor fizice sau juridice sau proprietatea comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

#B

ART. 5

(1) Capitalul social al Loteriei Române, la constituire, este de 106.943.550 mii lei, conform bilanţului contabil la data de 30 iunie 1999, şi este împărţit în

2.138.871 acţiuni nominative în valoare nominală de 50.000 lei.

#M3

(2) Acţiunile nominative ale Loteriei Române sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român.

(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice.

#B

ART. 6

(1) Loteria Română are ca obiect principal de activitate elaborarea, organizarea, administrarea şi exploatarea jocurilor de noroc, executarea de produse loteristice,

tipărituri şi lucrări poligrafice, precum şi alte activităţi stabilite prin statutul prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

#M5

ART. 7 *** Abrogat

#B

ART. 8

(1) Activitatea Loteriei Române se va desfăşura pe bază de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.

(2) Loteria Română este scutită de plata taxei pe valoarea adăugată pentru activitatea de jocuri de noroc.

(3) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat pentru finanţarea

obiectivelor de interes public naţional.

ART. 9

(1) Periodic Loteria Română poate să organizeze jocuri de noroc în scopul constituirii fondurilor necesare pentru acţiuni şi obiective cu caracter umanitar.

(2) Sumele deduse şi vărsate de Loteria Română în condiţiile alin. (1) sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările

rezultate nu vor influenţa indicatorii de eficienţă.

ART. 10

(1) Modificarea formei juridice a Loteriei Române se poate face numai prin lege.

(2) Loteria Română se poate dizolva în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;

b) deschiderea procedurii falimentului;

c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea rămasă;

d) alte situaţii prevăzute de lege.

ART. 11

Personalul salariat al Regiei Autonome "Loteria Naţională" este preluat de către Loteria Română, înfiinţată prin reorganizarea acesteia, fiind considerat transferat

de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

ART. 12

(1) Regia Autonomă "Loteria Naţională" va continua să îşi desfăşoare activitatea până la data înmatriculării la oficiul registrului comerţului a Loteriei Române.

(2) La aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 816 din 23 noiembrie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Loteria Naţională",

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

ANEXA 1 STATUTUL Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.

CAP. 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ART. 1

Denumirea

(1) Denumirea societăţii comerciale este Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.

(2) În toate actele, anunţurile, publicaţiile şi documentele emanând de la companie se va menţiona denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele

"societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.

ART. 2

Forma juridică

(1) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară

activitatea în conformitate cu prezentul statut.

(2) Compania Naţională "Loteria Română" - S. A. este societate comercială de interes public naţional.

(3) Pentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. se va utiliza în continuare denumirea Loteria Română.

ART. 3

Sediul social

(1) Sediul social al Loteriei Române este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat în altă localitate din

România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege.

(2) La data înfiinţării Loteria Română are în subordine unităţile fără personalitate juridică prevăzute în anexa A la statut.

(3) În structura unităţilor prevăzute la alin. (2) funcţionează agenţiile "Loto- Prono", puncte de vânzare preluate de la fosta Regie Autonomă "Loteria

Naţională".

(4) Loteria Română poate înfiinţa sucursale, reprezentanţe, centre de lucru, agenţii, puncte de vânzare şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate, unităţi fără

personalitate juridică, şi le poate reorganiza pe cele existente prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ART. 4

Durata

Loteria Română se constituie ca persoană juridică cu durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.

CAP. 2

Scopul şi obiectul de activitate

ART. 5

Scopul

Loteria Română desfăşoară activitate de interes public naţional în domeniul jocurilor de noroc, în scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii

naturale de joc în rândul populaţiei şi crearea fondurilor necesare finanţării obiectivelor de interes public naţional.

ART. 6

Obiectul de activitate

Loteria Română are ca obiect de activitate:

A. Jocuri de noroc:

a) organizarea şi exploatarea exclusivă, în calitate de unic organizator pe întreg teritoriul ţării, a jocurilor de noroc tip loto, expres, pronosport, loz în plic şi

"instant lottery";

b) organizarea şi exploatarea, singură sau în asociere cu alte persoane juridice,de jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la lit. a), cu taxa de participare la joc

în lei sau în valută;

c) elaborarea, implementarea, organizarea şi exploatarea de noi jocuri de noroc;

d) elaborarea regulamentelor de organizare şi administrare a jocurilor de noroc pe care le organizează şi le exploatează;

e) producerea, depozitarea, comercializarea şi transportul produselor loteristice atât prin reţeaua proprie, cât şi prin alte unităţi;

f) colectarea mizelor, stabilirea fondului de câştiguri şi a premiilor, precum şi efectuarea/ordonanţarea operaţiunilor de plată a câştigurilor.

B. Activităţi conexe şi adiacente celor prevăzute la lit. A, precum şi alte activităţi:

a) editare şi tipărire;

b) operaţiuni de comerţ interior şi exterior, inclusiv difuzarea publicaţiilor;

c) servicii informatice, activitate de software de bază şi aplicativă pentru calculatoare şi reţele de calculatoare;

d) realizarea investiţiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări şi retehnologizări;

f) realizarea de studii de marketing şi sondaje în legătură cu obiectul de activitate;

g) servicii de reclamă şi publicitate, organizarea de expoziţii, simpozioane şi schimburi de experienţă;

h) activităţi financiare, consultanţă, leasing, management şi de reprezentare în nume propriu sau în asociere;

i) dezvoltarea şi eficientizarea reţelei proprii de vânzare şi a reţelei mandatare de agenţii pe întreg teritoriul ţării, inclusiv prin prestări de servicii şi închirieri de

spaţii;

j) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuală preluate de la fosta Regie Autonomă "Loteria Naţională", precum şi a celor pentru care dobândeşte protecţie,

conform legislaţiei în vigoare;

k) participarea, inclusiv ca membru, la organizaţiile europene şi internaţionale cu caracter profesional, la congresele, conferinţele şi la întreaga activitate a

acestora, precum şi colaborarea cu entităţi juridice similare din străinătate în problemele specifice activităţii din domeniul jocurilor de noroc;

l) orice alte activităţi şi servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.

CAP. 3

Capitalul social şi acţiunile

ART. 7

Capitalul social şi acţiunile

(1) Capitalul social iniţial al Loteriei Române se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Loteria Naţională" în baza bilanţului

contabil la data de 30 iunie 1999 şi este în sumă totală de 106.943.550mii lei, împărţit în 2.138.871 acţiuni nominative, fiecare acţiune în valoare nominală de

50.000 lei.

#M3

(2) Acţiunile Loteriei Române sunt deţinute în totalitate şi în mod exclusiv de statul român şi sunt emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic a statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice.

#B

(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prinordin al ministrului finanţelor publice.

ART. 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP. 4

Conducerea şi administrarea Loteriei Române

ART. 9

Adunarea generală a acţionarilor

(1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Loteriei Române care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice.

Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de trei şi sunt numiţi prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(2) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:

a) analizează, aprobă sau modifică bilanţul contabil după ascultarea raportului consiliului de administraţie şi al cenzorilor;

b) numeşte şi revocă membrii consiliului de administraţie şi le stabileşte remuneraţia;

c) numeşte cenzorii, le fixează remuneraţia şi numeşte cenzorii supleanţi;

d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;

e) aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;

f) aprobă regulamentele jocurilor de noroc pentru care Loteria Română beneficiază de licenţă conform art. 7 alin. (4) şi ale celor organizate conform art. 9

din ordonanţă;

g) aprobă regulamentele jocurilor de noroc organizate de Loteria Română conform art. 7 alin. (3) din ordonanţă, cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare

a jocurilor de noroc;

h) alte atribuţii prevăzute de lege.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia, iar

hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3), adunarea generală care se va întruni

după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu

majoritate.

(5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă mutarea sediului Loteriei Române;

b) aprobă înfiinţarea, reorganizarea ori desfiinţarea unităţilor fără personalitate juridică din subordinea Loteriei Române;

c) aprobă modificarea obiectului de activitate al Loteriei Române;

d) aprobă majorarea capitalului social şi condiţiile efectuării acesteia;

e) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;

f) aprobă participarea la constituirea de noi societăţi sau de asocieri;

g) aprobă reevaluarea patrimoniului potrivit legii;

h) aprobă încheierea de acte juridice prin care Loteria Română dobândeşte, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanţie bunuri aflate în

patrimoniul său, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv.

(6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute la lit. a) - f).

(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor este necesară prezenţa a trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile

se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(8) Dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (7), adunarea generală care se va întruni

după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate.

ART. 10

Convocarea adunării generale a acţionarilor

(1) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, la  două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului

contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.

(2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată de preşedintele consiliului de administraţie ori de câte ori este cazul, în conformitate

cu dispoziţiile prezentului statut.

(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ţinerii adunării generale a acţionarilor, ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor

fi puse în discuţie, şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului

Finanţelor Publice cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acţionarilor.

(4) Adunarea generală a acţionarilor poate lua hotărâri şi fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor

legale şi ale prezentului statut, pentru validitatea hotărârilor adoptate.

(5) Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor vor putea avea loc la sediul Loteriei Române sau în orice alt loc menţionat în convocare.

ART. 11

Organizarea adunării generale a acţionarilor

(1) Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor sunt conduse de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată

pentru a-l înlocui. Preşedintele numeşte un secretar pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de lege.

(2) Cu ocazia adunărilor generale ale acţionarilor sunt întocmite procese-verbale într-un registru special, ţinut prin grija consiliului de administraţie.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină  menţiuni privind formalităţile de convocare, locul, ora, data şedinţei, reprezentanţii

acţionarului unic, rezumatul problemelor puse în discuţie şi deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum şi procura specială, dacă este cazul, vor

constitui anexe la procesul-verbal de şedinţă.

(4) Procesul-verbal se va semna de către preşedintele de şedinţă şi de către secretarul adunării generale a acţionarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.

ART. 12

Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se vor depune, în situaţiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul

registrului comerţului, în vederea menţionării lor în registru.

(2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul adiţional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării

generale a acţionarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi şi, după caz, a oricăror alte

cerinţe prevăzute de lege.

ART. 13

Consiliul de administraţie

(1) Loteria Română este condusă de consiliul de administraţie compus din 5 membri, persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, dintre care

unul este desemnat prin ordin al ministrului finanţelor publice şi îndeplineşte funcţia de preşedinte.

(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii lor pe perioade având aceeaşi durată.

(3) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Loteriei Române, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte sau de persoana desemnată de acesta. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii

consiliului, fie din afara acestuia.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu

majoritatea voturilor. În caz de divergenţă, preşedintele consiliului de administraţie are drept de veto, iar problema aflată în divergenţă este supusă spre analiză

adunării generale a acţionarilor.

(6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de către preşedinte. Acestea se consemnează într-un

proces-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de către

membrii prezenţi şi de secretar.

(7) Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate, de asemenea, recurge la

specialişti pentru expertizarea anumitor probleme.

ART. 14

Preşedintele consiliului de administraţie

(1) Preşedintele consiliului de administraţie îndeplineşte şi funcţia de director general al Loteriei Române.

(2) Preşedintele consiliului de administraţie reprezintă Loteria Română în relaţiile cu terţii şi este reprezentantul acesteia în organizaţiile europene şi

internaţionale loteristice. El poate desemna o altă persoană în acest scop, fixând durata şi limitele mandatului acordat.

(3) Preşedintele consiliului de administraţie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul finanţelor publice situaţia economicofinanciară

a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate de cenzori,

după caz.

ART. 15

Atribuţiile consiliului de administraţie

Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele:

a) aprobă organigrama Loteriei Române;

b) validează numirea de către preşedintele său a directorilor executivi ai Loteriei

Române;

c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acţionarilor;

d) asigură gestiunea şi coordonarea activităţii Loteriei Române;

e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii

salariaţilor;

f) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Loteriei

Române;

g) pregăteşte documentaţia necesară desfăşurării adunărilor generale ale

acţionarilor;

h) prezintă adunării generale a acţionarilor situaţia economică şi financiară a

Loteriei Române, precum şi raportul de activitate pe fiecare an;

i) aprobă regulamentul de organizare a Loteriei Române, a sucursalelor şi a

celorlalte structuri ale acesteia;

j) supune analizei adunării generale a acţionarilor bilanţul contabil anual, contul

de profit şi pierderi şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli necesar activităţii

Loteriei Române;

k) aprobă sau propune spre aprobare investiţiile ce urmează a se realiza de către

Loteria Română în condiţiile legilor în vigoare;

l) aprobă constituirea şi folosirea fondurilor de rezervă speciale;

m) îşi dă acordul pentru vânzarea sau achiziţionarea de imobile, în condiţiile

legii;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii şi are competenţele care rezultă din lege sau

din hotărârile adunării generale a acţionarilor.

ART. 16

Conducerea operativă

(1) Conducerea operativă a Loteriei Române este asigurată de către directorul

general, preşedinte al consiliului de administraţie, împreună cu directorii executivi

numiţi de către acesta şi validaţi de către consiliul de administraţie.

(2) Directorii executivi sunt salariaţi ai Loteriei Române, revocarea acestora

constituind cauză de încetare a contractului lor individual de muncă. Directorii

executivi nu pot fi membri ai consiliului de administraţie.

CAP. 5

Gestiunea

ART. 17

Cenzorii

(1) Gestiunea Loteriei Române este controlată de 3 cenzori şi 3 cenzori

supleanţi. Adunarea generală a acţionarilor poate numi un cenzor extern

independent, persoană juridică, în condiţiile legii.

(2) Cenzorii şi cenzorii supleanţi vor fi numiţi de către adunarea generală a

acţionarilor, potrivit legii.

(3) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de 2 ani şi pot fi

realeşi.

(4) În exercitarea atribuţiilor lor de control cenzorii au dreptul să li se pună la

dispoziţie documentele privind situaţia economico-financiară a Loteriei Române.

ART. 18

Obligaţiile cenzorilor

(1) Cenzorii au următoarele obligaţii principale:

a) verifică activitatea companiei şi a unităţilor subordonate;

b) verifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi din punct de vedere al

legalităţii şi al concordanţei lor cu registrele companiei, regularitatea acestora din

urmă, precum şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile

stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil;

c) întocmesc şi prezintă anual adunării generale a acţionarilor un raport

amănunţit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuţiilor

prevăzute la lit. b) şi propunerile lor referitoare la bilanţul contabil;

d) inspectează lunar, inopinat, casa şi verifică existenţa titlurilor sau a valorilor,

proprietate a Loteriei Române sau primite în gaj, cauţiune sau depozit;

e) convoacă adunarea generală a acţionarilor în cazul în care nu a fost convocată

de către consiliul de administraţie;

f) iau parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, fără

drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care

le consideră necesare şi aduc la cunoştinţă neregulile din administraţie şi

încălcările prevederilor statutare şi legale mai importante, constatate în urma

verificărilor;

g) supraveghează aducerea la îndeplinire de către consiliul de administraţie sau,

după caz, de către lichidatori a dispoziţiilor legii şi ale prezentului statut;

h) îndeplinesc orice alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul statut.

(2) Cenzorii îşi vor îndeplini obligaţiile împreună ori separat, potrivit legii.

CAP. 6

Activitatea

ART. 19

Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui

an, cu excepţia primului exerciţiu financiar care începe la data constituirii Loteriei

Române.

ART. 20

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Loteriei Române

se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de către consiliul de

administraţie, în conformitate cu prevederile legale.

ART. 21

Evidenţa contabilă

(1) Sumele vărsate de Loteria Română ca urmare a organizării periodice de

jocuri de noroc pentru finanţarea unor acţiuni şi obiective cu caracter umanitar sunt

deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările

rezultate nu vor influenţa indicatorii de eficienţă. Sumele percepute pentru

participarea la jocurile de noroc organizate de Loteria Română sunt scutite de plata

impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii de orice fel.

(2) Loteria Română va organiza şi va conduce contabilitatea în conformitate cu

prevederile legale şi va întocmi bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu

respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor

Publice.

(3) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a

acţionarilor, o copie de pe bilanţul contabil, împreună cu contul de profit şi

pierderi, raportul consiliului de administraţie, raportul cenzorilor şi procesul-verbal

al adunării generale a acţionarilor se vor depune la administraţia financiară

competentă. După vizarea bilanţului contabil de către administraţia financiară

documentele menţionate mai sus se vor depune la oficiul registrului comerţului şi

la Ministerul Finanţelor Publice.

ART. 22

Registrele

Loteria Română va ţine, prin grija consiliului de administraţie şi, respectiv, a

cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAP. 7

Modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea

ART. 23

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Loteriei Române se poate face numai prin lege.

ART. 24

Dizolvarea

Loteria Română va fi dizolvată în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;

b) deschiderea procedurii falimentului;

c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a

acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea sa la valoarea rămasă;

d) alte situaţii prevăzute de lege.

ART. 25

Falimentul

(1) În caz de dizolvare a Loteriei Române, adunarea generală a acţionarilor ori,

după caz, instanţa de judecată va decide lichidarea administrativă sau falimentul.

(2) Falimentul Loteriei Române şi repartizarea activului social se vor realiza în

conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. 8

Litigii

ART. 26

Soluţionarea litigiilor

(1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prevederilor

prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor

soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente din România.

(2) Litigiile de orice fel apărute între Loteria Română şi persoane fizice sau

juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. Părţile pot

alege şi calea arbitrală.

CAP. 9

Dispoziţii finale

ART. 27

Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare

aplicabile activităţilor desfăşurate de Loteria Română.

ANEXA A

la statut

LISTA

cuprinzând unităţile fără personalitate juridică din structura Companiei Naţionale

"Loteria Română" - S.A.

____________________________________________________________________________

Nr. Sediul

crt. Unitatea (localitatea) Adresa

____________________________________________________________________________

1. Sucursala zonală Braşov Braşov Str. Armata Română nr. 35

2. Sucursala zonală Bucureşti Bucureşti Calea Victoriei nr. 20,

sectorul 3

3. Sucursala zonală Cluj Cluj-Napoca Str. Ceahlău nr. 69

4. Sucursala zonală Constanţa Constanţa Str. Făgetului nr. 165

5. Sucursala zonală Craiova Craiova Str. Alexandru Ioan Cuza bl. C

6. Sucursala zonală Galaţi Galaţi Str. Traian bl. A10

7. Sucursala zonală Iaşi Iaşi Str. Costache Negri nr. 35,

bl. A1

8. Sucursala zonală Ploieşti Ploieşti Str. Republicii nr. 16

9. Sucursala zonală Timişoara Timişoara Bd Tache Ionescu nr. 30

10. Centrul de lucru Alba Alba Iulia Piaţa Iuliu Maniu nr. 11

11. Centrul de lucru Arad Arad Bd Revoluţiei nr. 49 - 53

12. Centrul de lucru Argeş Piteşti Str. Maior Sonta bl. E3b

13. Centrul de lucru Bacău Bacău Str. Mihai Viteazul nr. 4

14. Centrul de lucru Bihor Oradea Str. G. Costadoru nr. 2

15. Centrul de lucru Bistriţa Bistriţa Str. Mihai Eminescu nr. 16

-Năsăud

16. Centrul de lucru Botoşani Botoşani Str. Marchian bl. G3

17. Centrul de lucru Brăila Brăila Str. Călăraşilor nr. 54, bl. 10

18. Centrul de lucru Buzău Buzău Bd Unirii bl. 9E

19. Centrul de lucru Caraş Reşiţa Piaţa 1 Decembrie 1918 bl. 26

-Severin

20. Centrul de lucru Călăraşi Călăraşi Str. 1 Decembrie 1918 bloc

Flora, parter

21. Centrul de lucru Covasna Sfântu Piaţa Mihai Viteazul nr. 1

Gheorghe

22. Centrul de lucru Dâmboviţa Târgovişte Str. Rapsodiei bl. C15

23. Centrul de lucru Giurgiu Giurgiu Str. Bucureşti bl. 104A

24. Centrul de lucru Gorj Târgu Jiu Str. Victoriei bl. 1

25. Centrul de lucru Harghita Miercurea Str. Libertăţii nr. 12

-Ciuc

26. Centrul de lucru Hunedoara Deva Str. Decebal bl. 1A, plomba A5

27. Centrul de lucru Ialomiţa Slobozia Str. Chimiei bl. D3

28. Centrul de lucru Maramureş Baia Mare Str. Bucureşti nr. 23A

29. Centrul de lucru Mehedinţi Drobeta-Turnu Str. Smârdan nr. 26

Severin

30. Centrul de lucru Mureş Târgu Mureş Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9

31. Centrul de lucru Neamţ Piatra-Neamţ Str. Mihai Eminescu nr. 37 bis

32. Centrul de lucru Olt Slatina Piaţa Gării bl. 11

33. Centrul de lucru Satu Mare Satu Mare Str. Avântului nr. 6

34. Centrul de lucru Sălaj Zalău Str. Unirii nr. 16

35. Centrul de lucru Sibiu Sibiu Piaţa Mică nr. 5

36. Centrul de lucru Suceava Suceava Str. Dornelor

37. Centrul de lucru Teleorman Alexandria Str. Ion Creangă nr. 56

38. Centrul de lucru Tulcea Tulcea Str. Babadag bl. 3

39. Centrul de lucru Vaslui Vaslui Str. Ştefan cel Mare nr. 75,

bl. A

40. Centrul de lucru Vâlcea Râmnicu Str. Ştirbei Vodă bl. V2

Vâlcea

41. Centrul de lucru Vrancea Focşani Str. Unirii bl. B

42. Unitatea poligrafică Bucureşti Str. Ing. Anghel Saligny nr. 2,

sectorul 5

_____________________________________________________________________________

_

----------------